Muligheder og rettigheder for uddannelse som ledig

Guide til efter- og videreuddannelse for ledige

Tekstversion af grafikken

Guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere

Efter- og videreuddannelser når du modtager dagpenge – Hvad er dine muligheder og rettigheder?

Mens du modtager dagpenge, kan du gøre dig mere attraktiv for din næste arbejdsgiver ved at videreuddanne dig. Du har ret til at videreuddanne dig, så dine kvalifikationer bygges op!

Dine muligheder afhænger af, om du allerede har uddannelse, dens længde, og din alder.

Infografikken her giver dig et overblik over mulighederne du har for at bygge dine kvalifikationer op.

Dine muligheder – kort fortalt

Når du vil videreuddanne dig, kan du søge om det i samarbejde med din a-kasse og dit jobcenter. Du kan også få vejledning hos dit voksen- og efteruddannelsescenter.

Du kan få videreuddannelse på flere niveauer:

 • Grundskolen (Almen uddannelse, som er undervisning i fag på 8. – 10. klasses niveau)
 • Gymnasiet (Du kan tage enkeltfag)
 • Erhvervs- og videregående uddannelser – fx erhvervsrettede uddannelser og akademiuddannelser

Uddannelser du kan tage

Faglært

 • Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
 • Videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)

Ufaglært

 • Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
 • Erhvervsuddannelse for unge (EUD), hvis under 25 år
 • Erhvervsuddannelse for voksne (EUV), hvis du er over 25 år
 • Voksenlærling, hvis du er fyldt 25 år, men ikke har erfaring
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)

Antal timer pr. uge

Der er regler for, hvor mange timers undervisning du må deltage i, og for hvilken undervisning du kan følge.

Ubegrænset antal timer:

Du må deltage i:

 • Almen voksenundervisning
 • Aftenskoleundervisning
 • Kurser, som ikke er en del af en kompetencegivende uddannelse
 • Undervisning, arrangeret af en fagforening, en a-kasse, et jobcenter eller anden aktør
  • o Skal sigte på at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Under 20 timer

 • Enkeltfag på gymnasialt niveau:
  • o Studentereksamen, HF, HHX, HTX
 • Uddannelser, som ikke giver adgang til SU
  • o Åben uddannelse og deltidsuddannelser, fx: Akademiuddannelser, ED, HD, Diplomuddannelser, Masteruddannelser
  • o Undervisning arrangeret af fagforbund og a-kasser

Op til 6 undervisningstimers om ugen

Du må deltage i:

 1. Åben uddannelse
 2. Deltidsuddannelser, som også udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU

Får du mere end 6 timers undervisning, skal du bevise, at den højst svarer til 1/3 studenterårsværk.

Du skal:

 • Have en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • Vælge en uddannelse, som har tilknytning til dit faglige område

Du må deltage i undervisningen indtil du får et beskæftigelsestilbud.

BEMÆRK: En undervisningstime defineres som en lektion, uanset om en lektion oftest er på 45 minutter. Er lektionen på mere en 60 minutter, er det omfanget opgjort i timer pr. uge, som afgør, om du kan følge uddannelsen og modtage dagpenge.

Er du under 25 år:

Indenfor de første 6 måneders ledighed må du deltage i kurser på:

 • Folkehøjskoler
 • Daghøjskoler

Er du over 25 år

Hvis du er i gang med en uddannelse, når du bliver ledig, må du fortsætte uddannelsen. Undervisningen skal ske efter kl. 16 eller i weekender og på helligdage.

Fuldtidsforsikret

 • Op til 444 timer
 • Du skal gennemsnitligt have arbejdet mindst 30 timer om ugen i mindst 2 år

Deltidsforsikret

 • Op til 360 timer
 • Du skal gennemsnitligt have arbejdet mindst 20 timer om ugen i mindst 2 år

6 ugers jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er en rettighed for dagpengemodtagere med færrest kompetencer, og giver den ledige mulighed for at få kompetencer inden for områder, hvor der gode muligheder for at finde job.

Du kan vælge mellem:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Særligt udvalgte enkeltfagskurser
 • Enkeltfag eller moduler fra akademiuddannelser

Du kan få tilbud om 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er:

 • Ufaglært
 • Faglært
 • Faglært og har gennemført en kort videregående uddannelse

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Før du kan starte, skal de:

 • Vurdere, om du opfylder betingelserne for at deltage
 • Godkende din ansøgning

HUSK: Giv dit jobcenter besked inden du starter på en 6-ugers selvvalgt uddannelse, så de kan betale uddannelsesafgiften.

Hvornår?

 • Når du har været ledig i mindst 5 uger, kan du gøre brug af 6 ugers jobrettet uddannelse.
 • Du må fortsætte en uddannelse som jobrettet uddannelse, hvis du er startet på uddannelsen i opsigelsesperioden.

Hvordan?

 • Du skal tale med din a-kasse og dit jobcenter
  • o Du har ret til at få en snak med jobcentret, senest én uge efter, du har bedt om det
 • Din a-kasse skal godkende, at du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Du kan kombinere kurser fra den regionale positivliste*
  • o De skal ligge inden for samme erhvervsgruppe
   • Tilmelding til kurser kan ske løbende
   • Kurserne må vare op til 6 uger samlet
  • A-kassen og Jobcentret hjælper dig med ansøgningen til 6 ugers jobrettet uddannelse.
  • Ønsker du flere kurser, som varer længere end 6 uger, skal du tale med Jobcenteret.
   • o Det kan finansiere dele af uddannelsen, som ligger over 6 uger

*Regionale positivlister er en oversigt over kurser som giver kvalifikationer, der er efterspurgt i den pågældende region. Listerne opdateres 1. april og 1.oktober hvert år.

Uddannelsesløft

Du har mulighed for at tage en faglært uddannelse under ordningen ”Uddannelsesløft”.

 • Uddannelsen skal tages inden dagpengeperioden udløber
 • Det er muligt at gøre 1/5 af uddannelsen færdig derefter
 • Dit jobcenter bevilger uddannelsen
 • Din a-kasse udbetaler dagpenge og eventuel befordring
 • Du får tilbudt muligheden, hvis du er:
  • o Over 30 år
  • o Ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse
 • Uddannelsesinstitutionen vurderer din realkompetence, før du starter
 • Vurderingen bruges til at kortlægge, hvad du mangler, for at kunne få en faglært uddannelse
 • Du skal være opmærksom på:
  • o Du modtager 80% af dagpengene
  • o Du kan låne op til 100% i din A-kasse
 • Nogle af uddannelserne, giver dig ret til at få 100% af dagpengene
 • Du skal uddanne dig i et fag, hvor der er mangel på arbejdskraft
  • o Brug evt. positivlisten
 • Modtager du uddannelsesløft, skal du ikke
  • o Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • o Søge job

Overblik over de forskellige uddannelser

Der er mange kurser og uddannelser at vælge i mellem. Her får du et overblik.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser er rettet mod ufaglærte og faglærte. De:

 • Indeholder praktik og teori
 • Kan tilrettelægges på fuld- eller deltid
 • Varer mellem 1 – 6 dage, nogle længere
 • Er kompetencegivende og du får bevis for din deltagelse
 • Kan sammensættes efter dit behov
 • Kan give merit til erhvervsuddannelserne

AMU-kurser findes inden for følgende 12 fagområder, som hver indeholder mange moduler og kurser:

 • Bygge/anlæg og industri
 • Handel, administration, kommunikation og ledelse
 • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
 • Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen
 • Mejeri og jordbrug
 • Metalindustrien
 • Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet
 • Serviceerhvervene
 • Svejsning og fyringsteknik
 • Tekniske installationer og energi
 • Træets uddannelser
 • Transporterhvervene

Erhvervsuddannelser for voksne – EUV

Erhvervsuddannelser er en specialisering, så du bliver faglært. Du kan vælge mellem mere end 100 erhvervsuddannelser fordelt på 4 hovedområder:

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretning
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

Erhvervsuddannelse for voksne ufaglærte

 • Bygger på dine kompetencer
 • Indeholder teori og praktik
 • Består af et grund- og hovedforløb
  • o Grundforløbet varer fra 0 - 20 uger
  • o Hovedforløbets varighed afhænger af uddannelsen
 • Tilrettelægges af uddannelsesstedet, alt efter om du har:
  • o AMU-kurser
  • o Tidligere erhvervsuddannelse
  • o Uddannelse ud over grundskolen
  • o Relevant erhvervserfaring

Erhvervsuddannelse som voksenlærling

Er du fyldt 25 år, men har ingen faglig baggrund, kan du tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling.

 • Du får timeløn, som er fagets mindsteløn for ufaglærte
 • I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver søge om tilskud til din løn
  • o Tilskuddet, afhænger af din ledighedssituation

Videregående Voksenuddannelse (Akademiuddannelse)

Har du en erhvervsuddannelse, kan du deltage i videregående voksenuddannelse (Akademiuddannelse).

 • Akademiuddannelser er modulopbyggede og du kan sammensætte moduler fra forskellige fagområder, så du får den profil, du ønsker dig
 • Uddannelsesinstitutionen, som udbyder uddannelsen, tilrettelægger forløbet sammen med dig
 • Uddannelsen tilrettelægges som en deltidsuddannelse
 • Den varer normalt 2 – 3 år, men kan gennemføres over en periode på op til 6 år
 • Uddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium og giver 60 ECTS
 • Gennemfører du en erhvervsakademiuddannelse, kan du senere få en professionsbachelor eller tage en diplomuddannelse

Akademiuddannelse udbydes inden for emneområderne:

 • Energi, Bioteknologi, Laboratorie
 • Ernæring, gastronomi, fødevarer
 • Finans, økonomi, skat
 • Handel, detail, markedsføring
 • Indkøb, transport, eksport
 • Innovation, produktion, kvalitet
 • IT, medier, web
 • Ledelse, HR, kommunikation
 • Oplevelse, sport, turisme
 • Sundhed, velfærd, hygiejne

Adgangskrav:

 • Relevant faglig erhvervserfaring (mindst 2 år)
 • Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse
 • Realkompetencevurdering

Forberedende Voksenuddannelse

Forberedende undervisning (FVU) er undervisning på grundskoleniveau og den er gratis.

 • Henvender sig til alle over 18 år
 • Foregår på små hold
 • Består af 2 – 4 trin
 • Varer mellem 40 og 80 lektioner
 • Du kan gå til eksamen efter hvert trin
  • o Eksamen efter det sidste trin svarer til folkeskolens afgangsprøve

Du kan få undervisning i 3 fag:

 • Start, som henvender sig til voksne, som har dansk som andet sprog
 • Læsning, som henvender sig til alle voksne
 • Matematik, som henvender sig til alle voksne

Hvad skal du gøre, når du vil videreuddanne dig?

Inden du starter et videreuddannende undervisningsforløb, skal du:

 • Tale med a-kasse, så du er sikker på, at du vælger den rigtige uddannelse
 • Tale med jobcenter, så du kender reglerne for hvordan og hvor længe, du kan modtage videreuddannelse og få dagpenge
 • Tale med VUC-center, som rådgiver om optagelseskrav, tidsrammer, indhold i uddannelsen.
 • Få en realkompetencevurdering, så du kan dokumentere dine kompetencer
 • Ansøge om optagelse

Hvem gør hvad

A-kasse

 • Administrerer reglerne for, om du kan få 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Hjælper med ansøgning til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Vurderer om du opfylder betingelser for at deltage i uddannelse
 • Godkender din ansøgning til uddannelse
 • Giver støtte til undervisningsafgift for akademiuddannelse
 • Udbetaler dagpenge og evt. befordring

Jobcenter

 • Rådgiver og vejleder om uddannelsesmuligheder
 • Betaler uddannelsesudgifter
 • Bevilger uddannelse, hvis du tager imod uddannelsesløft
 • Hjælper med ansøgning til 6 ugers jobrettet uddannelse

Voksen og efteruddannelsescenter

 • Tilbyder realkompetencevurdering
 • Vejleder om uddannelsers indhold
 • Rådgiver om optagelseskrav og tidsrammer

Kilder:

Uvm.dk:

Arbejdsmarkedsuddannelser-amu

Ug.dk:

Arbejdsmarkedsuddannelser AMU

Erhvervsuddannelser for voksne

Efteruddannelse - dagpengemodtager

Voksenlærling

Uddannelse med dagpenge

Forberedende voksenundervisning

Star.dk:

Borgerrettet uddannelsespjece

Voksenlærling

Uddannelsesløft

Veu-center.dk:

Efteruddannelse for ledige

Forberedende voksenundervisning

Videregående voksenuddannelser

Uddannelsesløft til ledige

6 ugers jobrettet uddannelse

Voksenlærling

Borger.dk:

Jobcenter og jobnet

Arbejdsløshedsdagpenge

Aktivering når du får dagpenge

Info.jobnet.dk:

Kurser

Audiplom.dk:

Interesse

Grafikken er produceret af finduddannelse.dk. Du må gerne dele og bringe den, blot du henviser til kilden


Annoncer