Vis kurserforledige.com som: Mobile

Coaching og konflikthåndtering (AU) i København

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser
Længde: 6 uger
Uddannelsen er på: Dansk
Sidste ansøgningsfrist: 19-11-2018
Uddannelsestype: Kurser for ledige
Sted: København
Rating: (58 Evalueringer)
Startdato: 26-11-2018 - København
Pris: 23.932,08 DKK Momsfri

Coaching og konflikthåndtering (AU) i København

Coaching og konflikthåndtering (AU)

- Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog

Når TALE er guld, reflekteres forskellighed og konflikter som GAVER!

Dette akademiuddannelsesforløb integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, så DIN evne til at analysere, forstå og udføre dit daglige arbejde styrkes, professionelt!

Uanset om du er leder eller medarbejder, har planer om at blive leder eller ved at du ikke skal være leder DA vil det forny din daglige glæde og meningsfuldhed, øge din selvtillid, styrke din handlekraft og skærpe din personlige gennemslagskraft – at FÅ virkningsfulde NYE indsigter og ANVENDELIGE værktøjer til Væredygtig selvledelse®, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering, fordi du lærer:

 • At erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
 • At kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • At være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og samtaleemner
 • At tilgå konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt og relationelt
 • Dialogisk udviklende at gøre så vel den motiverende som den svære samtale
 • At forhandle og formidle følelsesmæssigt intelligent og vedkommende
 • At vælge at gøre hver dag gældende og erfarer at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG

Commitment Lab afholder jobrettede kurser for ledigeMed fokus på værdien af de menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsen målrettet DIG, der ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine færdigheder inden for temaerne:

 • Organisation, coaching og mediation
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Selvledelse og ledelseskompetencer
 • Forskellighed og konflikthåndtering

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som kernekompetence samarbejder med organisationer om, hvordan at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer - væredygtigt og vedkommende - faciliterer styrkelse af organisationens sammenhængskraft, resultatskabelse og konkurrenceevne.  

Har DU mulighed for at deltage på uddannelsen, KAN du se frem til positivt forpligtende, gensidigt givende og erhvervsrettet attraktivt at rendyrke:

- At mestre Væredygtig selvledelse®, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering

- At være kulturbærer og rollemodel for Væredygtig ledelse® og dialogbaseret udviklingskultur

- At faciliterer positive emotioner, ejerskab og positiv forpligtelse om meningsfuld målopfyldelse

- Strategisk frisættende at engagerer organisationens menneskelige kompetencer, vedkommende og forretningsudviklende

Uddannelsen er på både den landsdækkende og de regionale positivlister!

Du har ret til at ansøge om kurset i din A-kasse. Da uddannelsen er udviklet erhvervsrettet og praksisorienteret rundt om vejledende indhold for akademimodulet Coaching og konflikthåndtering, der er godkendt på den landsdækkende positivliste i 2018. 

Ligeledes er uddannelsen godkendt på de Regionale positivlister for region Sjælland og Hovedstaden. Du har hermed også mulighed for at ansøge om bevilling hos dit Jobcenter. Ring til os for sparring på, hvad der i din situation er rette sted at ansøge. 

Målgruppe

Dette uddannelsesforløb er for DIG, der søger styrket selvindsigt og fornyet personlig handlekraft i dit faglige professionelle virke.  

Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler, er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige virke har samarbejdsrelationer, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation netop er afgørende.

Målgruppe

Uddannelsen er værdifuld for dig der har behov for at facilitere motivation, ejerskab og positiv forpligtelse i samarbejde med kollegaer, borgere, patienter og/eller kunder. Lige som forløbet er fagrelevant for dig, der arbejder med HR, coaching, er vejleder eller har en rådgivende, medierende eller coachende funktion.

Uddannelsesforløbet er målrettet dig der ønsker:

 • at reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse*
 • at videreudvikle dine ledelses-, coaching- & konflikthåndterings-kompetencer
 • at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • faglige kompetencer til at engagerer menings-forhandlende og konfliktopløsende
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • opkvalificere dit CV med en praksisorienteret akademiuddannelse til 10 ECTS point

*) Uddannelsen vil være værdifuld for dig, hvis rolle har eller vil ændre sig. Værdifuld for dig der står på et tidspunkt i dit liv, hvor du har tid og mulighed for, at tage egen meningsfuldhed og fagperson op til revision. Du vil opnå dybere selvforståelse og fornyet forudsætning for at tage ansvar for personlig og faglig udvikling. Helt konkret får du mulighed for at søge indad for, via uddannelsens indhold og praktiske træning at søge styrket og mere målrettet ”udad” (indsigt og erkendelse af dit ”ideelle jeg”, dit ”faktiske jeg” samt fremadrettet ”dit meningsfulde jeg”).

Formål og Udbytte

Formålet er, at den studerende udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.
udbytte

Udbytte er blandet andet:

 • Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
 • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling der arbejder mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse
 • Kan imødekomme og håndtere sårbarhed og forbehold, anerkendende, undrende, reflekterende og regulerende, sådan at du og dine kollegaer/aftagere kommer nærmere jeres mål og resultater
 • Kan faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
 • Kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, med mulighed for at yde hver sit bedst, med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør
 • Kan indgå i samarbejde om at håndtere de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer samt anvende og vurdere intervention
 • Kan anvende viden og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis der er kendetegnet ved psykologisk og social kapital
 • Kan anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
 • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for dialogforholdet og feedbackkultur som afgørende for at selvet kan realisere sig meningsfuldt, sundt og udviklende
 • Kan coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • Kan opstille scenarier for samt anvende coaching som udviklingsværktøj
 • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
 • Kan håndtere og formidle værdien af at håndterer konflikter og uoverensstemmelser med tilhørende sårbarhed og forbehold imødekommende og dialogisk, som afgørende for organisationspsykologien og virksomhedens funktionsevne
 • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende
 • Kvalitetssikring af opkvalificerede realkompetencer
 • Fremtidssikring af ledelseskompetencer der engagerer til passion og ejerskab
 • Coaching- & konflikthåndteringsuddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder

Eksamen

Eksamen

Eksamen på dette jobrettede akademiuddannelsesforløb for ledige består af:

 • 1) At udarbejde en erhvervscase der er en kortere beskrivelse af et scenarie der skildrer en relevant, virkelighedsnær problemstilling fra egen faglige praksis, kombineret med..
 • 2) Afsluttende mundtlig prøve, med intern censur.  

Den mundtlige prøve kombineret med en erhvervscase, er med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakterbedømmelse er en helhedbedømmelse af erhverscasen og den mundtlige præstation.

Akademiuddannelse (AU-niveau) og ECTS

Uddannelsesforløbet er udviklet med reference til og rundt om AU-modulet ”Coaching og Konflikthåndtering” der er kompetencegivende på akademiuddannelsesniveau, hvilket betyder, at du opnår 10 ECTS point ved bestået eksamen.

Københavns Erhvervsakademi, KEA, er statsgodkendt udbyder af AU-modulet ”Coaching og Konflikthåndtering”, der udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse. Commitment Lab er leverandør til KEA, og ansat som undervisere i samarbejde mellem KEA og Commitment Lab.

Perspektiv

Tiden kalder på menneskelige ledelseskompetencer!

At være leder og kulturbærer anno 2018 er en faglig og menneskelig fordring, der i praksis handler om coachende, sparrende og dialogisk at gøre sig fortjent til at bevidstgøre og bevæge i en samskabende alliance, der facilitere erkendelse, refleksion, stillingstagen og ejerskab, med fokus på at:

Perspektiv

 • Erkendelse er vejen til udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejde
 • Vores mentale fokus og tilstand er afgørende faktor for, hvor udviklende vi formår at bruge os selv i den givne situation og opgave
 • At skabe bevidst udvikling, ejerskab for og transformativ læring i forhold til positiv forandring er en refleksiv proces, fordi vores tanker kan reguleres med tanker og tænkning
 • Kognitiv kommunikation faciliterer dialogisk frisættelse af individuelle potentialer til styrket selvledelse og optimal mental præstation i samarbejdet
 • At skabe fælles retning og engagement i mangfoldigheden af mentale modeller, følelser og bevæggrunde er et dialogisk anliggende
 • At være kendetegnet ved væredygtighed og sammenhængskraft er relateret til at tilgå og tackle forskellighed og konflikter udviklende
 • At være coach, leder og kulturbærer, anerkende, lærende og positivt forpligtende fordrer psykologfaglig viden og menneskelige kompetencer

Konflikt & læring, er en dualisme der er grundlæggende for udvikling og vækst!

Som lærende, skabende og sociale væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske samarbejder.

Læring er på samme tid et identitetsprojekt og et socialt kollektiv, der gøres mest anerkendende og udviklende i dynamiske samskabende processer med mulighed for: optimal frustration/konflikt> ejerskab/engagement> handleerfaringer og meningsforhandling> refleksion, erkendelse og perspektivering i det organisatoriske dialogiske rum.

Det løfterige faktum til gensidig meningsfuldhed er, hvordan psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation og succes i samarbejdet.

Psykologiske vidensgrundlag og organisatorisk videnskabsteoretisk orientering

Summen af fremtrædende fagfolks forskning synliggør behovet for samtale og dialog, der skaber indsigt i tankeprocesser og deres natur. Mentale modeller og kognitiv fleksibilitet, er afgørende for personlig trivsel, mestringsevne, handlekraft og ikke mindst kvaliteten af samspillet i den organisatoriske hverdag.

Der er i Den Kognitive Coaching-metode rigt afsæt til at integrerer de virkningsfulde kommunikative, refleksions- og relationsbefordrende elementer i det organisatoriske dialogiske rum. Et dialogisk samarbejde der ser på konflikter og forskellighed som en gave, som afsæt og anledning til at engagerer sig i konflikter som naturlig stadie i en foranderlig hverdag i udviklende samarbejder i fortsat vækst.  

Kognitiv coaching i nyt perspektiv er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller og følelsesmæssige diskurser ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis.

Referencer – hvad siger tidligere kursister?

Tine Nyholm, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab, der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner.

Kognitiv og systemisk proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber kendetegnet ved høj psykologisk og social kapital, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator.

Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor.

Medforfatter i nyere antologi om fremtidens ledelse (”Frivillig ledelse”, 2013), og som frontløber af kognitiv coaching i organisationer er Tine Nyholm medskribent af NY metodebog ”Coaching i nyt perspektiv” (oktober, 2014). 

Kursister fra  tidligere hold udtaler:

”Sikke et forløb! Aldrig har jeg oplevet en lignende fagpassioneret underviser, som i den grad kan rykke hele holdet! Tine Nyholm forstår at dreje undervisningen og tilrettelægge forløbet, så det er tilpasset den enkelte så det spiller MAKS.

Jeg har i den grad fået så meget ny viden, som jeg direkte kan overføre i mit arbejde. Forståelsen af konflikt og håndtering deraf har åbnet en hel ny verden, hvor jeg kan vælge bevidst at håndtere situationer på en konstruktiv og udviklende måde, som er til stor gavn for mine projektgrupper og dermed også projekterne. Det blev meget konkret for mig, hvad jeg har haft til gode at lære i mit liv – Tusind tak Tine.”

– Susanne Noesgaard, IT Projektleder Sundhedsdatastyrelsen

”I verdens krydsfelt, hvor stormene kommer fra alle retninger, er der tre ord, der vægter mest, hvis du vil holde balancen: Kend dig selv. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre agerer du sammen med andre. Og her får du viden om, hvordan du selv kan opnå bedre fodfæste og hvordan du hjælper andre til det samme. Commitment Labs uddannelse i Coaching og konflikthåndtering giver dig værktøjerne til og træningen i at holde dig oprejst, uanset stormstyrke og retning. Tine Nyholm er en tornado, så hold godt fast, men vid på forhånd, at du kommer hel og styrket ud på den anden side.”

– Rikke Ærtebjerg, Projektleder

”Uddannelsesforløbet har været professionelt og gennemtænkt. Det var en totaloplevelse, der ikke bare gav et par visdomsord, men som inviterede til fordybelse og anvendelse, samt ikke mindst refleksion over værdien af denne fordybelse, og hvorvidt det lykkes at implementere værktøjerne og anvende dem ude i virkeligheden.

Jeg har fået øget min bevidsthed på alt det relationelt betingede. Det er blevet et lag mere reflekteret hvordan jeg forholder mig til medarbejdere såvel som samarbejdspartnere.

…Bag alle konflikter er der gemt mindst et brændende ønske, som måske er værd at blive bevidst.. Det vil Tine Nyholm gøre dig meget klogere på…”

– Chastine Christiansen, Iværksætter

”Jeg har arbejdet med mennesker, i lederjobs og i HR funktion og som selvstændig i mange år. I disse år har jeg været på forskellige kurser; den svære samtale, konflikthåndtering osv. Kurser som har deres berettigelse, men som har været unuanceret og stringente.

Uddannelsen hos Commitment Lab har været meget nuanceret, intenst og jo længere hen i uddannelsen jeg kom, jo mere mening gav det. Der var en meget meget fin og solid ”rød” tråd gennem hele uddannelsesforløbet. For mig har uddannelsens indhold og undervisningsmetode været en meget stor AHA oplevelse!

Jeg står her efter endt uddannelse, med en forankret tro og et stort mod på, at tingene rent faktisk godt kan lade sig gøre og vigtigst af alt, jeg har fået en ny viden og selvindsigt som giver mig mulighed for at lede mig selv i den rigtige retning!

Denne uddannelse giver rigtigt god mening og jeg kan kun varmt anbefale denne uddannelse til alle, det være sig ledige, ansatte og ledere/chefer.

Til sidst og ikke mindst vil jeg tillade mig at rose ejeren af Commitment Lab og underviseren Tine Nyholm, for sin meget positive og til tider humoristiske væremåde. Hun formår at få alle med i ”klassen”. Selv når jeg har siddet derhjemme og lavet lektier, har jeg kunnet mærke Tines tilstedeværelse i min faglige bevidsthed!!! Tine formår samtidig at se vores sårbarhed og give plads til denne. Jeg er overbevidst om, at det er årsagen til at min klasse her fik et yderst flot eksamensgennemsnit på ikke mindre end 9,7”     

– René Winther Madsen, Projektleder

”Gennem denne 6 ugers intensive uddannelse har jeg opdateret min faglige viden om organisationer, dialogisk samarbejde, ledelseskompetencer, emotionel intelligens, psykologisk kapital, positiv psykologi, coaching, konfliktløsning og meget mere.

Til sammen med min nye viden på disse områder, har jeg gennem aktiv deltagelse i studiegrupper, fået øget min selvindsigt og handlekraft, samt er blevet bevidst om det vigtige i at tage ansvar for egen selvledelse.

Jeg har desuden fået viden og værktøjer til gensidigt givende samarbejde, med tiltro og mod på at handle udviklende. En ahaoplevelse var at arbejde med en specifik erhvervscase og vurdere den objektivt og nuanceret og dermed reflektere over, de mange forskellige årsager (organisatoriske/personlige/relationelle) til at situationen/kulturen er, som den er.

Tine Nyholm er passioneret, yderst faglig kompetent og i besiddelse af den sidste nye viden inden for coaching i organisationer. En viden og en række værktøjer som hun brænder for at formidle til de studerende i et trygt og positivt miljø, som har gjort at jeg har fået tilegnet mig anvendelig læring og styrkede faglige kompetencer. Jeg erfarer konkret at min faglige profil er blevet stærkere og mere tydelig.  Derfor vil jeg gerne anbefale denne uddannelse til dig, som ønsker at udvikle dig!”

– Judith Petterson, Laborant

SE NYESTE udtalelser på Commitment Lab's hjemmeside under "Ydelser" og "Hvad siger AU-kursisterne?"

Commitment Lab – jobrettet uddannelse for ledige

KeaFagmodulet Coaching og konflikthåndtering er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse. Fagmodulet afsluttes med en eksamen.

Commitment Lab ApS udbyder i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi læringscentrede (action-reflection-learning) akademiuddannelser til ledige med udgangspunkt i læring for dig som person, dine kompetencer og arbejdslivserfaringer samt dine fremtidige karriereønsker.

Commitment Lab er leverandør til København Erhvervsakademi, og ansat som undervisere i samarbejde mellem Københavns Erhvervsakademi og Commitment Lab.

Alle uddannelsesforløb afholdes centralt i København og Københavns omegn.    

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Hos Commitment Lab kan du deltage i følgende 6 ugers kurser for ledige: Psykologisk & social kapital - bæredygtig selvledelse, samarbejde og organisationspsykologi (PD) Coaching og Konflikthåndtering (AU) - Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog  Kognitiv Coaching i organisationer -...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Stentoften 14
3140 Ålsgårde

 Vis telefonnummer
www.commitmentlab.dk

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne for ledige?

Karina Loncar   |   24-10-2018
Jeg kan sige rigtig meget godt om dette fantastiske forløb, men afgørende faktorer, jeg oplever der har bidraget til det store udbytte af forløbet, har været: At vi som studerende skulle bruge vores egne tidligere arbejdslivs dilemmaer og konfliktramte situationer som case-problemstilling i såvel den skriftlige og mundtlige eksamensdel, hvilket...
Vis alt
          (5)
Fry Bak Rasmussen   |   20-10-2018
På dette uddannelsesforløb får du både konkrete redskaber til at forstå konflikter på arbejdspladsen såvel som privat og du får dybdegående praktisk erfaring med den kognitive samtale, så du føler dig godt rustet til en coachende samtale. Desuden får du, hvis du er klar til det, en unik indsigt i egne mønstre og rolle i både professionelle og ...
Vis alt
          (5)
Karin Nielsen   |   16-10-2018
Jeg har fået brugbar viden og læring, jeg kan tage med mig i forhold til kommende samarbejde med kollegaer og leder. Fik mange aha oplevelser i løbet af forløbet. Blandet andet, hvor enkelt det i teorien faktisk er at opnå et fælles mål og, hvordan dette i praksis opnås ved fokuseret nærvær og dialogisk inddragende kommunikation. 
          (5)
Få information

Udfyld formularen for mere information om Coaching og konflikthåndtering (AU) i København

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Coaching og konflikthåndtering (AU) i København
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
          (4,8)
Baseret på 58 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
          (4,8)
Baseret på 89 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase