Vis kurserforledige.com som: Mobile

Coaching og konflikthåndtering (AU) i København

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser
6 uger
Dansk
Sidste ansøgningsfrist: 01-09-2022
Kurser for ledige
København
Startdato: 05-09-2022 - København
25.700 DKK Momsfri

Coaching og konflikthåndtering (AU) i København

Coaching og konflikthåndtering (AU)

- Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog

Dette akademiuddannelsesforløb integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, så DU opnår Erhvervsrettet Kompetenceløft. 

Uanset om du er leder eller medarbejder, har planer om at blive leder eller ved at du ikke skal være leder DA vil det forny din daglige glæde og meningsfuldhed, øge din selvtillid, styrke din handlekraft og skærpe din personlige gennemslagskraft – at FÅ virkningsfulde NYE indsigter og ANVENDELIGE værktøjer til Væredygtig selvledelse®, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering, fordi du lærer:

 • At erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
 • At kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • At være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og samtaleemner
 • At tilgå konflikter som gaver der skærper personligt, fagligt og relationelt
 • Dialogisk udviklende at gøre så vel den motiverende som den svære samtale
 • At forhandle og formidle følelsesmæssigt intelligent og vedkommende
 • At vælge at gøre hver dag gældende og erfare at være i levende live – ikke fordi alt vil lykkes – men fordi du gør dit bedste og hermed forærer dig selv (og andre) at kunne regne med og stole på DIG

Commitment Lab afholder jobrettede kurser for ledigeMed fokus på værdien af menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum, er uddannelsen målrettet DIG, der ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine færdigheder inden for temaerne:

 • Organisation, coaching og mediation
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Psykologisk sundhed og mental mestring
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Væredygtig ledelse® og organisationspsykologi
 • Forskellighed og konflikthåndtering

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering ved underviser og proceskonsulent Tine Nyholm, der som kernekompetence samarbejder med organisationer om, hvordan at arbejde strategisk frisættende med organisationens menneskelige kompetencer - væredygtigt og vedkommende - facilitere styrkelse af organisationens sammenhængskraft, resultatskabelse og konkurrenceevne.  

Har DU mulighed for at deltage på uddannelsen, KAN du se frem til positivt forpligtende, gensidigt givende og erhvervsrettet attraktivt at rendyrke:

- At mestre Væredygtig selvledelse®, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering

- At være kulturbærer og rollemodel for Væredygtig ledelse® og dialogbaseret udviklingskultur

- At facilitere positive emotioner, ejerskab og positiv forpligtelse om meningsfuld målopfyldelse

- Strategisk frisættende at engagere organisationens menneskelige kompetencer, vedkommende og forretningsudviklende

Uddannelsen - Coaching og konflikthåndtering - er på både den landsdækkende positivliste og de Regionale positivlister!

Du har ret til at ansøge om kurset i din A-kasse. Da uddannelsen er udviklet erhvervsrettet og praksisorienteret rundt om vejledende indhold for akademimodulet Coaching og konflikthåndtering, som er godkendt på den landsdækkende positivliste igen i 2022.  

Ligeledes er uddannelsen godkendt på de Regionale positivlister for region Hovedstaden og region Østjylland - som jobcentre fra tilstødende regioner må benytte sig af. Du har hermed også mulighed for at ansøge om bevilling hos dit Jobcenter. Ring til os for sparring på, hvad der i din situation er rette sted at ansøge. 

Målgruppe

Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab er for dig, der søger styrket selvindsigt og fornyet personlig handlekraft i dit faglige professionelle virke.  

Da vi forstår os selv og verden gennem samtaler, er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige virke har samarbejdsrelationer, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation netop er afgørende.

Målgruppe

Uddannelsen er værdifuld for dig der har behov for at facilitere motivation, ejerskab og positiv forpligtelse i samarbejde med kollegaer, borgere, patienter og/eller kunder. Lige som forløbet er fagrelevant for dig, der arbejder med HR, coaching, er vejleder eller har en rådgivende, medierende eller coachende funktion.

Coaching og konflikthåndtering er målrettet dig der ønsker:

 • at reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse*
 • at videreudvikle dine ledelses-, coaching- & konflikthåndterings-kompetencer
 • at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • faglige kompetencer til at engagere menings-forhandlende og konfliktopløsende
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere væredygtighed og udvikling
 • værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • opkvalificere dit CV med en praksisorienteret akademiuddannelse til 10 ECTS point

*) Uddannelsen vil være værdifuld for dig, hvis rolle har eller vil ændre sig. Værdifuld for dig der står på et tidspunkt i dit liv, hvor du har tid og mulighed for, at tage egen meningsfuldhed og fagperson op til revision. Du vil opnå dybere selvforståelse og fornyet forudsætning for at tage ansvar for personlig og faglig udvikling. Helt konkret får du mulighed for at søge indad for, via uddannelsens indhold og praktiske træning at søge styrket og mere målrettet ”udad” (indsigt og erkendelse af dit ”ideelle jeg”, dit ”faktiske jeg” samt fremadrettet ”dit meningsfulde jeg”).

Formål og Udbytte

Formålet er, at den studerende udvikler sine (selv)ledelseskompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt.
udbytte

Udbytte er blandet andet:

 • Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
 • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for indsatser, der sigter på praksisudvikling der arbejder mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse
 • Kan imødekomme og håndtere sårbarhed og forbehold, anerkendende, undrende, reflekterende og regulerende, sådan at du og dine kollegaer/aftagere kommer nærmere jeres mål og resultater
 • Kan facilitere positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
 • Kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, med mulighed for at yde hver sit bedst, med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør
 • Kan indgå i samarbejde om at håndtere de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer samt anvende og vurdere intervention
 • Kan anvende viden og metoder med henblik på udvikling af pædagogisk praksis der er kendetegnet ved psykologisk og social kapital
 • Kan anvende kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
 • Kan argumentere på videnskabeligt grundlag for dialogforholdet og feedbackkultur som afgørende for at selvet kan realisere sig meningsfuldt, sundt og udviklende
 • Kan coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • Kan opstille scenarier for samt anvende coaching som udviklingsværktøj
 • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
 • Kan håndtere og formidle værdien af, hvordan det, at tilgå konflikter og uoverensstemmelser imødekommende og dialogisk, er afgørende for organisationspsykologien og virksomhedens funktionsevne
 • Kan beskrive værdien af dit faglige budskab attraktivt og værdiskabende
 • Kvalitetssikring af opkvalificerede realkompetencer
 • Fremtidssikring af ledelseskompetencer der engagerer til passion og ejerskab
 • Coaching- & konflikthåndteringsuddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder

Eksamen

Eksamen i Coaching og konflikthåndtering

Eksamen på dette jobrettede akademiuddannelsesforløb for ledige består af:

 • 1) At udarbejde et praktisk produkt og et 2-3 siders skriftligt eksamensoplæg kombineret med..
 • 2) Afsluttende mundtlig prøve, med ekstern censur.  

Det praktiske produkt og det skriftlige oplæg indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Bedømmelse og karakter gives ud fra 7-trinsskalaen. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS-point (AU-niveau). 

Akademiuddannelse (AU-niveau) og ECTS

Uddannelsesforløbet er udviklet med reference til og rundt om AU-modulet ”Coaching og Konflikthåndtering” der er kompetencegivende på akademiuddannelsesniveau, hvilket betyder, at du opnår 10 ECTS point ved bestået eksamen.

Københavns Erhvervsakademi, KEA, er statsgodkendt udbyder af AU-modulet ”Coaching og Konflikthåndtering”, der udbydes og afvikles under lov om åben uddannelse. Commitment Lab er leverandør til KEA, og ansat som undervisere i samarbejde mellem KEA og Commitment Lab.

Perspektiv

Tiden kalder på menneskelige ledelseskompetencer!

At være leder og kulturbærer anno 2022 er en faglig og menneskelig fordring, der i praksis handler om coachende, sparrende og dialogisk at gøre sig fortjent til at bevidstgøre og bevæge i en samskabende alliance, der facilitere erkendelse, refleksion, stillingstagen og ejerskab, med fokus på at:

Perspektiv

 • Erkendelse er vejen til udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejde
 • Vores mentale fokus og tilstand er afgørende faktor for, hvor udviklende vi formår at bruge os selv i den givne situation og opgave
 • At skabe bevidst udvikling, ejerskab for og transformativ læring i forhold til positiv forandring er en refleksiv proces, fordi vores tanker kan reguleres med tanker og tænkning
 • Kognitiv kommunikation faciliterer dialogisk frisættelse af individuelle potentialer til styrket selvledelse og optimal mental præstation i samarbejdet
 • At skabe fælles retning og engagement i mangfoldigheden af mentale modeller, følelser og bevæggrunde er et dialogisk anliggende
 • At være kendetegnet ved væredygtighed og sammenhængskraft er relateret til at tilgå og tackle forskellighed og konflikter udviklende
 • At være coach, leder og kulturbærer, anerkende, lærende og positivt forpligtende fordrer psykologfaglig viden og menneskelige kompetencer

Konflikt & læring, er en dualisme der er grundlæggende for udvikling og vækst!

Som lærende, skabende og sociale væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske samarbejder.

Læring er på samme tid et identitetsprojekt og et socialt kollektiv, der gøres mest anerkendende og udviklende i dynamiske samskabende processer med mulighed for: optimal frustration/konflikt> ejerskab/engagement> handleerfaringer og meningsforhandling> refleksion, erkendelse og perspektivering i det organisatoriske dialogiske rum.

Det løfterige faktum til gensidig meningsfuldhed er, hvordan psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation og succes i samarbejdet.

Psykologiske vidensgrundlag og organisatorisk videnskabsteoretisk orientering

Vi forstår os selv og verden gennem samtale og dialog

Summen af fremtrædende fagfolks forskning synliggør behovet for samtale og dialog, der skaber indsigt i tankeprocesser og deres natur. Mentale modeller og kognitiv fleksibilitet, er afgørende for personlig trivsel, mestringsevne, handlekraft og ikke mindst kvaliteten af samspillet i den organisatoriske hverdag.

Der er i Den Kognitive Coaching-metode rigt afsæt til at integrerer de virkningsfulde kommunikative, refleksions- og relationsbefordrende elementer i det organisatoriske dialogiske rum. Et dialogisk samarbejde der ser på konflikter og forskellighed som en gave, som afsæt og anledning til at engagerer sig i konflikter som naturlig stadie i en foranderlig hverdag i udviklende samarbejder i fortsat vækst.  

Kognitiv coaching i nyt perspektiv er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller og følelsesmæssige diskurser ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis.

Referencer – hvad siger tidligere kursister?

Tine Nyholm er Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ejer af Commitment Lab, der er specialiseret i at konkretiserer virksomhedens udviklingsbehov og gøre selv de mest ambitiøse forandrings visioner til virkelighed. Alt sammen med mennesket i centrum.

Med afsæt i solid og forskningsbaseret viden om trivsel og forandringsprocesser i virksomheder, er Tine en inspirerende proceskonsulent, kursus- og workshopleder. Sammen med deltagerne skaber hun læring og resultater, der kan måles og mærkes. På bundlinjen – og humøret.

Tine er desuden erhvervspsykologisk supervisor, kognitiv coach, skribent i Børsen, Lederweb mv. og medforfatter af antologier om fremtidens ledelse.

Tine Nyholm er ophavskvinde til konceptet Væredygtig Ledelse®

Kursister udtaler:

”Det har været en aha-oplevelse at det er så spændende og givende at lære at lære, ”jeg elsker det”, hver gang noget er faldet på plads, og nyt kan lægges til. Var i tvivl om niveauet var for højt til min faglighed, men måden læringsrejsen er bygget op på, gjorde det muligt for mig at følge med, ved at være forberedt, lyttende og aktiv deltagende.

Den sparring Tine Nyholm, du giver, er så meget udover det sædvanlige. At blive SET som menneske. For derefter at turde yde optimalt. At forløbet blev gennemført endskønt Corona, og vekslede mellem fremmøde- og fjern undervisning, har været genialt, da jeg har lært at arbejde i Microsoft Teams samt Power Point.

Organisatorisk, har det været lærende og værdiskabende at forstå samspillet mellem psykologisk sundhed, strategisk commitment og social kapital. Hvordan den psykologisk tryghed, muliggør at tage ansvar for det jeg har lært, og at bruge min viden aktivt.

Jeg glæder mig til at tage min nye viden i brug og forankre Væredygtig selvledelse® i min hverdag, som vil gavne og optimere mine kompetencer, faglighed og relationer. Holde mig selv og mine omgivelser op på, at være nysgerrig på alt og alle for et konstruktivt og anerkendende fællesskab.”

- Gitte Gadebusch, Rekvisitør/Dekoratør

”Uddannelsesforløbet Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har i den grad indfriet mine forventninger – og mere til! Jeg gik ind i forløbet med tanke på at få mine ECTS-point og værktøjer til at komme i gang med at coache. Det jeg ikke havde regnet med, var den personlige rejse jeg gik igennem. Det at træne kognitive coaching sessions og at blive coachet, har skabt en enorm selvindsigt og sat nyt perspektiv på det meste. En anden grund til at forventningerne er indfriet er, ud over høj faglig undervisning, at Tine Nyholm har stået til rådighed ift. sparring, gode råd og hvad der ellers har været behov for, langt ud over de timer hun “skal” undervise. Dette har givet en helhedsoplevelse, langt over forventning. Det har betydet at jeg har kommet ud med en dybere forståelse for mig selv, at jeg føler mig klædt på til at gå til arbejdsmarkedet med nyt perspektiv og at uddannelsesforløbet blev afsluttet med højeste karakter!” 

- Sebastian Sandstrøm, Musisk og rytmisk udøvende kunstner 

”Det har været værdifuldt at arbejde med teorier og metoder der støtter udviklingen af en positiv og anerkendende ledelsesstil og dermed støtter og imødekommer videnmedarbejderens behov for udvikling.

Mine relations-kompetencer som kollega/leder og coach er beriget med begreber, teorier og metoder der anvendes i den positive anerkendende og dialog fokuserede kommunikation godt støttet af Commitment Lab’s psykologiske tilgang til udvikling af organisationer. Det mest lærende og værdiskabende har været at erkende at det indimellem kan være godt at stoppe op og sige fra.

Det var en aha-oplevelse at arbejde med teorier og metoder der støtter og udvikler en anerkendende positiv forpligtende udvikling af både medarbejdere og ledere. Især Commitment Lab’s modeller, idet de gør det tydeligt hvor vigtigt det er at psykologien har en plads i al udvikling af mennesker og dermed organisationer, psykologisk, strategisk og socialt. Modeller som de der er udviklet af Commitment Lab’s kommer hele vejen rundt, psykologisk, strategisk og socialt, og støtter dermed udviklingen af det nødvendige commitment fra medarbejdere og ledere der gør det muligt at opfylde strategien.     

Tine Nyholm/Commitment Lab underviser og formidler sit fag med stor passion og engagement.  Som studerende har jeg følt mig både båret og udfordret på samme tid. Båret fordi Tine med sin altid positive og anerkendende tilgang bringer det bedste frem i den studerende. Der er plads til de individuelle processer, herunder indsigt i egen adfærd og rolle; refleksion og erkendelse. Udfordret fordi tiden er knap. Undervisningens inddeling i undervisning, dialog og praktisk anvendelse/træning gør undervisningen relaterbart.

Det har haft stor værdi - da vi pga COVID-19 måtte overgå til fjernundervisning - at opleve en underviser og et studiehold der VILLE og GJORDE det muligt at lære og udvikles sammen trods ”en verden der var vendt på hovedet”.  At kunne passe et studie og fordybe sig i viden og læring om netop sammenhængen mellem vores tanker, følelser, krop og adfærd, og hvad det gør ved os som mennesker når vores hverdag forandres.”  

- Chalotte Emmelie Noell Pedersen, HR-konsulent

"En dejlig kombination af teori, praktik, selvrefleksion og stort engagement

På dette uddannelsesforløb får du både konkrete redskaber til at forstå konflikter på arbejdspladsen såvel som privat og du får dybdegående praktisk erfaring med den kognitive samtale, så du føler dig godt rustet til en coachende samtale. Desuden får du, hvis du er klar til det, en unik indsigt i egne mønstre og rolle i både professionelle og private konflikter. Tine formår på kurset at forene teori med en masse praktik og individuel refleksion- og læring. Tine Nyholm er passioneret, engageret og nærværende. Hun stiller sig 100 procent til rådighed for sine deltagere på holdet, og følger hver og enkel i deres personlige transformation. Hun er forstående, men stryger dig ikke med hårene. Hun har tiltro til din læring, hvilket gør, at du bliver personligt udfordret på din egen rolle i livet. En rejse uden lige - både professionelt og privat! Hendes forløb er en personlig gave, og jeg kan 100 procent anbefale uddannelsesforløbet."

- Fry Bak Rasmussen, Cand.soc.

”I en verden som er konstant foranderlig, har jeg fået anvendelig viden og værktøjer til både at søge nye karriereveje og hermed udvikle mig som menneske og far. Nu kan jeg endelig tilgå og takle konflikter udviklende og befordrende i samarbejds- og forandringsprocesser både organisatorisk i mit arbejdsliv som privat. Det har blandet andet været en aha-oplevelse, hvordan stress via redskaber som Væredygtig selvledelse® kan tilgås konstruktivt, i betydningen forløsende og derfra personligt og fagligt styrkende. Som praktisk muliggør at navigere i hverdagen med tiltro og positiv forpligtelse. Uddannelsesforløbet adskiller sig fra andre jeg har prøvet, ved helt klart det høje fremragende niveau. Vi er blevet holdt til ilden og har opnået selvindsigt og læringsudbytte mere end kunne forventes. De af os, som var tvivlere, blev troende og eksamensresultaterne var fantastisk flotte og høje.”

- Richard R.F. Russell, Grafisk design og Human relations facilitator

”I verdens krydsfelt, hvor stormene kommer fra alle retninger, er der tre ord, der vægter mest, hvis du vil holde balancen: Kend dig selv. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre agerer du sammen med andre. Og her får du viden om, hvordan du selv kan opnå bedre fodfæste og hvordan du hjælper andre til det samme. Commitment Labs uddannelse i Coaching og konflikthåndtering giver dig værktøjerne til og træningen i at holde dig oprejst, uanset stormstyrke og retning. Tine Nyholm er en tornado, så hold godt fast, men vid på forhånd, at du kommer hel og styrket ud på den anden side.”

– Rikke Ærtebjerg, Projektleder

”Uddannelsesforløbet har været professionelt og gennemtænkt. Det var en totaloplevelse, der ikke bare gav et par visdomsord, men som inviterede til fordybelse og anvendelse, samt ikke mindst refleksion over værdien af denne fordybelse, og hvorvidt det lykkes at implementere værktøjerne og anvende dem ude i virkeligheden.

Jeg har fået øget min bevidsthed på alt det relationelt betingede. Det er blevet et lag mere reflekteret hvordan jeg forholder mig til medarbejdere såvel som samarbejdspartnere.

…Bag alle konflikter er der gemt mindst et brændende ønske, som måske er værd at blive bevidst.. Det vil Tine Nyholm gøre dig meget klogere på…”

– Chastine Christiansen, Iværksætter

”Gennem denne 6 ugers intensive uddannelse har jeg opdateret min faglige viden om organisationer, dialogisk samarbejde, ledelseskompetencer, emotionel intelligens, psykologisk kapital, positiv psykologi, coaching, konfliktløsning og meget mere.

Til sammen med min nye viden på disse områder, har jeg gennem aktiv deltagelse i studiegrupper, fået øget min selvindsigt og handlekraft, samt er blevet bevidst om det vigtige i at tage ansvar for egen selvledelse.

Jeg har desuden fået viden og værktøjer til gensidigt givende samarbejde, med tiltro og mod på at handle udviklende. En ahaoplevelse var at arbejde med en specifik erhvervscase og vurdere den objektivt og nuanceret og dermed reflektere over, de mange forskellige årsager (organisatoriske/personlige/relationelle) til at situationen/kulturen er, som den er.

Tine Nyholm er passioneret, yderst faglig kompetent og i besiddelse af den sidste nye viden inden for coaching i organisationer. En viden og en række værktøjer som hun brænder for at formidle til de studerende i et trygt og positivt miljø, som har gjort at jeg har fået tilegnet mig anvendelig læring og styrkede faglige kompetencer. Jeg erfarer konkret at min faglige profil er blevet stærkere og mere tydelig.  Derfor vil jeg gerne anbefale denne uddannelse til dig, som ønsker at udvikle dig!”

– Judith Petterson, Laborant

Commitment Lab – jobrettet uddannelse for ledige

KeaFagmodulet Coaching og konflikthåndtering er et akademimodul på 10 ECTS point og hentet fra akademiuddannelsen i Ledelse. Kurset udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse. Fagmodulet afsluttes med en eksamen.

Commitment Lab ApS udbyder i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi læringscentrede (action-reflection-learning) akademiuddannelser til ledige med udgangspunkt i læring for dig som person, dine kompetencer og arbejdslivserfaringer samt dine fremtidige karriereønsker.

Commitment Lab er leverandør til København Erhvervsakademi, og ansat som undervisere i samarbejde mellem Københavns Erhvervsakademi og Commitment Lab.

Alle uddannelsesforløb afholdes centralt i København og Københavns omegn.    

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Hos Commitment Lab er vi ansvarlige for din psykologiske tryghed, dit meningsfulde udbytte og din erhvervs attraktive opkvalificering. Det er vores fornemmeste opgave at du som kursist, fra uge til uge forløbet igennem, oplever at være i læring - vedkommende,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

Få svar på dine spørgsmål om Coaching og konflikthåndtering (AU) i København
Kom i kontakt med udbyderen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinformation til Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Commitment Lab - Jobrettede uddannelser

Stentoften 14
3140 Ålsgårde

 Vis telefonnummer
www.commitmentlab.dk

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne for ledige?

Gennemsnit 4,9

Baseret på 144 evalueringer

Nanna Lin Kajhøj Møller
For mig har kurset/uddannelses forløbet været utrolig spændene. Jeg føler mig meget belært af og oplyst af vores underviser Tine, som er virkelig dygtig og passioneret. Det har været en virkelig fantastisk oplevelse at, på så kort tid, kunne føle sig så godt tilpas, tryg og værdsat blandt mennesker man aldrig har mødt før. jeg er taknemmelig og ...
Vis alt
Matilde Hansen
Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Commitment Lab har været personlig udvikling i transformativ grad. Andre kurser kan du måske nok skrive på cv’et, men du kan ikke nødvendigvis mærke det som med dette forløb. Jeg trækker vejret dybere og har mærket en sten falde fra hjertet. Mest lærende og værdiskabende er at erkende mit værd og m...
Vis alt
Pia Mygind
Forløbet Coaching og konflikthåndtering ved Commitment Lab har været utroligt intens, udviklende og lærerigt. Jeg har lært meget om mig selv og min fremtoning og det har været løfterigt. Jeg føler mig fagligt opkvalificeret, både hvad angår mit arbejdsliv og min daglige omgang med mine medmennesker. Jeg har fået viden om forskellige metoder til...
Vis alt
Få information

Udfyld formularen for mere information om Coaching og konflikthåndtering (AU) i København

Tilmeld dig kurserforledige.com's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,9)
Baseret på 144 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,9)
Baseret på 179 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase